Xu Hướng 3/2023 # Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal # Top 9 View | Getset.edu.vn

Xu Hướng 3/2023 # Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal được cập nhật mới nhất trên website Getset.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

Trong đó: VAR, ARRAY và OF là từ khoá,Tên biến mảng là một tên gọi tự đặt theo qui tắc đặt tên. Kiểu phần tử là kiểu mà các phần tử của mảng lưu trữ trong từng ô nhớ.Kiểu chỉ số:Chỉ số thường dùng kiểu dữ liệu miền con: cận đầu .. cận cuối, cận đầu, cận cuối xác định giá trị chỉ số đầu và chỉ số cuối của mảng.

Tên mảng [biểu thức chỉ số cần truy nhập đến] ;

Ví dụ mảng SV đã khai báo ở trên, sau khi nhập các phần tử vào các địa chỉ, ta có hình ảnh như sau:

TênMảng[ biểu thức chỉ số dòng , biểu thức chỉ số cột ]

Đương nhiên những biểu thức này phải cho giá trị thuộc vào kiểu của chỉ số của nó của mảng một chiều.

3. Duyệt các phần tử của mảng hai chiều Biến có kiểu là kiểu chỉ số dòng của mảng hoặc nhận kiểu chỉ số dòng của mảng là một miền con. Biến có kiểu là kiểu chỉ số cột của mảng hoặc nhận kiểu chỉ số cột của mảng là một miền con. Dùng hai vòng FOR lồng nhau để duyệt lần lượt các phần tử của mảng thông qua chỉ số của chúng.

1. Dùng bộ sinh số ngẫu nhiên tạo ma trận A,B. Sau đó tính tổng ma trận rùi in ra màn hình ma trận A,B và ma trận Tổng

Program TONGMATRAN; Uses WinCrt; Const TD1 = ‘TRUONG DAI HOC BAN CONG MARKETING’; TD2 = ‘ “”””” §¤Lïþ§ÑÆÇK® – ¥§æ “””””‘; MAX = 30; Type MATRAN = Array[1..MAX,1..MAX] Of Byte ; Var MA,MB,MC:MATRAN; CAP:Byte;

{Thu tuc dinh vi cursor} Procedure WriteXY(X,Y:Byte;CHUOI:String); Begin GotoXY(X,Y); Write(CHUOI); End;

{Thu tuc in tieu de} Procedure TIEUDE; Begin WriteXY(25,1,TD1); WriteXY(25,2,TD2); End;

{Thu tuc tao ma tran} Procedure TAOMATRAN(Var A,B:MATRAN; Var N:Byte); Var i,j:Byte; Begin WriteXY(15,5,’- Nhap cap cua ma tran: ‘); Readln(N); For i:=1 To CAP Do For j:=1 To CAP Do Begin A[i,j]:=Random(100); B[i,j]:=Random(50); End; End;

{Thu tuc in ma tran} Procedure INMT(X:MATRAN;N:Byte); Var i,j:Byte; Begin For i:=1 To N Do Begin For j:=1 To N Do Write(X[i,j]:5); Writeln; End; Writeln; End;

{Thu tuc xuat ma tran} Procedure XUATKQ(A,B:MATRAN; Var C:MATRAN; N:Byte); Var i,j:BYte; Begin Writeln(‘MA TRAN A:’); INMT(A,N); Writeln(‘MA TRAN B:’); INMT(B,N); For i:=1 To N Do For j:=1 To N Do C[i,j]:=A[i,j]+B[i,j]; Writeln(‘MA TRAN TONG:’); INMT(C,N); End;

{Chuong trinh chinh} Begin Clrscr; TIEUDE; TAOMATRAN(MA,MB,CAP); XUATKQ(MA,MB,MC,CAP); End.

2. Dùng bộ sinh số ngẫu nhiên tạo ma trận A,B. Sau đó tính tích 2 ma trận rùi in ra màn hình ma trận A,B và ma trận Tích

Program NHANMATRAN; Uses WinCrt; Const TD1 = ‘TRUONG DAI HOC BAN CONG MARKETING’; TD2 = ‘ “”””” §¤Lïþ§ÑÆÇK® – ¥§æ “””””‘; MAX = 30; Type MATRAN = Array[1..MAX,1..MAX] Of Byte; Var MA,MB,MC:MATRAN; DONGA,COTA,DONGB,COTB,DONGC,COTC:Byte;

{Thu tuc dinh vi cursor} Procedure WriteXY(X,Y:Byte; CHUOI:String); Begin GotoXY(X,Y); Write(CHUOI); End;

{Thu tuc in tieu de} Procedure TIEUDE; Begin Writexy(25,1,TD1); WritexY(25,2,TD2); End;

{thu tuc tao ma tran} Procedure TAOMATRAN(Var A,B:MATRAN; Var DA,CA,DB,CB:Byte); Var i,j:Byte; Begin Repeat WriteXY(15,4,’- Nhap so dong Ma tran A: ‘); Readln(DA); WriteXY(15,5,’- Nhap so cot Ma tran A: ‘); Readln(CA); WriteXY(15,6,’- Nhap so dong Ma tran B: ‘); Readln(DB); WriteXY(15,7,’- Nhap so cot Ma tran B: ‘); Readln(CB); Until CA=DB; For i:=1 To DA Do For j:=1 To CA Do A[i,j]:=Random(20); For i:=1 To DB Do For j:=1 To CB Do B[i,j]:=Random(10); End;

{Thu tuc in ma tran} Procedure INMATRAN(X:MATRAN;DONG,COT:Byte); Var i,j:Byte; Begin For i:=1 To DONG Do Begin For j:=1 To COT Do Write(X[i,j]:5); Writeln; End; End;

{Thu tuc xuat ket qua} Procedure XUATKQ(A,B:MATRAN;Var C:MATRAN; DA,CA,DB,CB:Byte;Var DC,CC:Byte); Var i,j,k:Byte; Begin Writeln(‘MA TRAN A: ‘); INMATRAN(A,DA,CA); Writeln(‘MA TRAN B: ‘); INMATRAN(B,DB,CB); DC:=DA; CC:=CB; For i:=1 To DA Do For j:=1 To CB Do Begin C[i,j]:=0; For k:=1 To CA Do C[i,j]:=C[i,j]+(A[i,k]*B[k,j]); End; Writeln(‘MA TRAN TICH: ‘); INMATRAN(C,DC,CC); End;

{chuong trinh chinh} Begin Clrscr; TIEUDE; TAOMATRAN(MA,MB,DONGA,COTA,DONGB,COTB); XUATKQ(MA,MB,MC,DONGA,COTA,DONGB,COTB,DONGC,COTC); End.

************************************************* 2. Xu ly: a) Dung bo sinh so ngau nhiencua Pascal de luu gia tri cho cac phan tu cua Mang Luu Ket qua vao tap tin chúng tôi gom: Dong1: la mot so nguyen cho biet gia tri phan tu cua mang Dong: la gia tri cua phan tu mang b) Mo tap tin chúng tôi va dua bien vao mang c) Thuc hien sap xep bang thuat toan Selection Sort. Luu ket qua vao tap tin LENTHOT.OUT ************************************************** *****

*********************************************** 1. Du lieu nhap vao – Tao tap tin chúng tôi gom: Dong1 : So phan tu cua mang Dong2: Cac phan tu cua mang mot chieu – Nhap vao mot do muon tim 2. Xu ly – Dung thuat toan tuan tu de tim kiem 3. OUTPUT – Xuat thong bao tim thay hoac khong – xuat thong bao phan tu muon tim la phan tu thu may cua mang ************************************************}

Võ Nhật Trường

Bài Viết Về 12 Cung Hoàng Đạo Và Một Số Thông Tin Liên Quan!

CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI THẾ GIỚI 12 CUNG HOÀNG ĐẠOTRÌNH BÀY: TRẦN TRƯƠNG VÂN ANHTHỨ TỰ 12 CUNG HOÀNG ĐẠOĐây là sinh nhật của 12 cung hoàng đạoBạch Dương (21/3- 19/4)

Biểu tượng là: con cừu trắng Ưu điểm:– Làm gì cũng rất tích cực, nhiệt tình, tràn đầy sức sống– Có nghĩa khí– Lạc quan, cầu tiến, tự tin– Dám tiếp nhận những quan điểm mới– Quyết đoán– Thẳng thắn, chính trực– Dám chấp nhận thử thách– Không sợ quyền thế

Khuyết điểm:– Luôn coi mình là cái rún của vũ trụ, thiếu nhẫn nại, bất cẩn– Hơi ba hoa– Nói ko biết nghĩ– Làm ào ào ko lường hậu quả– Cả thèm chóng chán– Hay nổi điên – dê điên …

Bạch Dương (21/3- 19/4)Kim ngưu (20/4- 20/5)Biểu tượng là: Con bò vàng Ưu điểm:– Kiên định, thực tế, – Đời sống tình cảm phong phú, hòa nhã, – Bình tĩnh, thân thiện, đáng tin cậy. – Có khiếu thẩm mỹ, khả năng cảm thụ nghệ thuật tốt hơn, – Biết công nhận và trân trọng ưu điểm của người khác, – Có trước có sau, đáng yêu, biết quan tâm chăm sóc. Khuyết điểm:– Tham lam không biết chán, khát vọng chiếm hữu mạnh mẽ, – Chậm chạp, không linh hoạt, không biết lấy nhất biến ứng vạn biến, – Ngoan cố, lười nhác, phóng túng với bản thân, – Chủ nghĩa hưởng lạc, – Chủ nghĩa vật chất, – Lề mề, thiếu trí tưởng tượng, không nhạy bén.

Kim Ngưu (20/4- 20/5)Song tử (21/5- 21/6)Biểu tượng là: Hai người song sinh Ưu điểm:– đa tài đa nghệ– ứng biến rất nhanh, năng lực thích ứng tốt– đa mưu túc trí– khôn khéo linh hoạt, giao tiếp tốt– có sức sống mạnh mẽ– biết tiến biết lùi, biết cân nhắc– hài hước Khuyết điểm:– mau chán– ưa thay đổi, sống vô nguyên tắc– làm việc cà lơ phất phơ, thiếu chuyên tâm– lươn lẹo ũ– rất dễ căng thẳng– không kiên định– thiếu chung thủy– làm cho người ta có cảm giác “thằng này ko đáng tin”

Song tử (21/5- 21/6)Cự giải (22/6- 22/7)Biểu tượng là: Con cua Ưu điểm:-chân thành– trí tưởng tượng phong phú– hoài cựu, trọng tình nghĩa– rất chi là bao dung– trực giác nhạy bén– biết quan tâm, chăm sóc người khác– luôn hiểu ý người khác theo hướng tích cực– có tấm lòng đồng cảm Khuyết điểm:– làm việc theo tâm trạng– hay do dự, bỏ thì thương mà vương thì tội– quá đa sầu đa cảm– không biết đánh vần chữ “hợp lý”– không biết suy nghĩ lý tính hơn– không chịu được sự đả kích– nói chuyện vòng vo tam quốc, không dám nói thẳng– tinh thần tự vệ quá quyết liệt– đắm chìm trong quá khứ, không dám đối diện với hiện thực– hay có những “phút yếu lòng” Cự giải (22/6- 22/7)

Sư tử (23/7- 22/8)Biểu tượng: Con sư tửSư tử (23/7- 22/8) Ưu điểm:– có năng lực lãnh đạo và tổ chức– biết cách khích lệ người khác– nhiệt tình vui vẻ, chân thành và rộng rãi– phóng khoáng, không chấp nhặt– luôn giữ lời– lạc quan– không đa nghi– thành khẩn, chính trực Khuyết điểm:– quá sĩ diện– đao to búa lớn, thích lập công– tự cho mình hơn người khác– thích được bợ đít ũ– không biết tiết kiệm là giề– thích chỉ huy người khác– bảo thủ cố chấp, tự cho mình là đúng– luôn thẳng chứ không cong Xử nữ (23/8- 22/9)Biểu tượng: Trinh nữ Xử nữ (23/8- 22/9) Ưu điểm:– yêu thích sự hoàn mỹ, không bao giờ nản lòng– thành thật– làm việc cẩn trọng– chăm chỉ– biết thân biết phận– nhũn nhặn, không khoa trương– có óc quan sát tốt– kiên trì– trung thực trong tình yêu Khuyết điểm: – hay soi mói, bới lông tìm vết– chấp nhặt những chuyện vặt– hay lo bò trắng răng– có khuynh hướng mắc bịnh sạch sẽThiên bình (24/9- 23/10)Biểu tượng: Cái cânThiên bình (24/9- 23/10) Ưu điểm:– công bằng, khách quan– thích ứng tốt– biết thưởng thức cái đẹp– óc phân tích logic– háo hoa phong nhã– cao thủ tình yêu sến rện– thích hợp làm công việc ngoại giao– biết khi nào cần cong, khi nào cần thẳng Khuyết điểm:– hay do dự, thiếu quyết đoán– không kiên định, hay bị người khác chõ mồm vào xúi bẩy– sợ đắc tội với người khác– không thể gánh vác trách nhiệm, không thể chịu áp lực– so đo, không bao giờ chịu thiệt– sợ phiền phức– thích viện cớ để trốn tránh– thích hưởng thụ, ham ăn làm biếng– phóng điện búa xua– không có ý thức cảnh tỉnh bản thânThiên yết (24/10- 22/11)Biểu tượng: Con bọ cạpThiên yết (24/10- 22/11) Ưu điểm:– mưu tính sâu xa– ân oán phân minh– trực giác nhạy bén– không sợ khó khăn, kiên trì tới cùng– trọng nghĩa khí– có sức hấp dẫn bẩm sinh– thích hợp làm “phòng chứa bí mật”, rất kín miệng Khuyết điểm:– quá ham muốn hơn người– tính chiếm hữu rất cao– hay đố kị– hay ghen– đa nghi tào tháo– thích trả thù– luôn cho là mình đúng– làm theo cảm tính, biết mà vẫn phạm– nói vậy mà không phải vậy, lòng dạ sâu xa– yêu rất đậm và hận rất sâu

Nhân mã (23/11- 21/12)Biểu tượng: nửa người, nửa ngựaNhân mã (23/11- 21/12) Ưu điểm:– lạc quan bẩm sinh– sống có lý tưởng– bộc trực, thẳng thắn– hài hước, yêu hòa bình– đối xử tốt với mọi người– thích cứu nhân độ thế– chịu được mọi đả kích Khuyết điểm:– cẩu thả– vì là ngựa nên ruột rất thẳng, hay làm mếch lòng người khác– thiếu kiên nhẫn– không hiểu nhân tình thế thái– xốc nổi– không nghe lời khuyên của người khác– quá lý tưởng hóa, không hiện thực– làm việc thiếu kế hoạch– vui buồn thất thường

Ma kết (22/12- 19/1)Biểu tượng: Nửa trên là dê, nửa dưới là đuôi cáMa kết (22/12- 19/1) Ưu điểm:– thực tế– thành thật– ý chí quật cường, không dễ bị ảnh hưởng– cẩn thận– biết cách khắc phục khó khăn– tuân thủ nguyên tắc– khiêm tốn– hài hước Khuyết điểm:– quá thực dụng– cố chấp– thiếu lạc quan– chủ nghĩa cá nhân– không có óc lãng mạn– thiếu sự quan tâm và nhiệt tình với người khác– giao tiếp kém– không giỏi tùy cơ ứng biến Bảo bình (20/1- 18/2)Biểu tượng: Người mang nướcBảo bình (20/1- 18/2) Ưu điểm:– yêu tự do– có tinh thần nhân đạo– có óc sáng tạo– thông minh– độc lập, có gout– thích giúp đỡ người khác– thành thật trong tình yêu Khuyết điểm:– thiếu hiện thực– cái gì cũng muốn biết cho bằng được– quá tự tin vào khả năng phán đoán của mình– hay thay đổi– rất khó chân thành với bạn bè– quá cường điệu về quyền tự do của bản thân– thích lo chuyện thiên hạ

Song ngư (19/2- 20/3)Biểu tượng: Hai con cá bơi ngược chiềuSong ngư (19/2- 20/3) Ưu điểm:– tình cảm phong phú– nhân hậu, có lòng xả thân, không tự tư tự lợi– trí tưởng tượng phong phú– hiểu ý– trực giác tốt– bao dung độ lượng– lễ phép, ôn hòa– dễ tin người, không đa nghi– lãng mạn Khuyết điểm:– thiếu thực tế, thần kinh hoang tưởng– tình cảm sâu đậm, đa sầu đa cảm– không kiên định dứt khoát– không dám đối mặt với thực tế– thường hay bị u uất và không thoát ra được– dễ sa vào thói quen nói xạo– không thích hợp giữ tiền– dễ bị ảnh hưởng 1/ Bạch Dương (Aries – Con Cừu) – (March 21-April 19)2/ Kim Ngưu (Taurus – Con Trâu) – (April 20-May 20)3/ Song Tử (Gemini – Sinh Đôi) – (May 21-June 21)4/ Cự Giải (Cancer – Con Cua) – (June 22-July 22)5/ Hải Sư (Leo – Sư Tử) – (July 23-Aug 22)4/ Cự Giải (Cancer – Con Cua) – (June 22-July 22)5/ Hải Sư (Leo – Sư Tử) – (July 23-Aug 22)6/ Xử Nữ (Virgo – Trinh Nữ) – (Aug 23-Sept 22)7/ Thiên Bình(Libra – Cái Cân) – (Sept 23-Oct 23)8/ Hổ Cáp (Scorpius – Bọ Cạp) – (Oct 24-Nov 21)9/ Nhân Mã (Sagittarius – Còn gọi là Xạ Thủ) – (Nov 22- Dec 21)10/ Ma Kết (Capricorn – Con Dê) – (Dec 22- Jan 19)11/ Bảo Bình (Aquarius – Người mang nước, Cái Bình) – (Jan 20-Feb 12/ Song Ngư (Pisces – Đôi Cá) – (Feb 19-Mar 20)Tên Tiếng Anh của 12 Cung Hoàng ĐạoBạch Dương : 77%Kim Ngưu : 0% Song Tử : 25% Cự Giải : 100%Sư Tử : 10%Xử Nữ : 70%Thiên Bình : 99.9%Thần Nông : 66,2%Nhân Mã : 58%Ma Kết : 100%Bảo Bình : 70%Song Ngư : 100% Tỷ lệ ngoan của 12 Cung Hoàng ĐạoKiểu mắt của 12 chòm sao12 cung hoàng đạo và các hành tinh đại diện cho họBạch Dương (21/3 – 20/4): Nobisuke (Nobitu)Kim Ngưu (21/4 – 20/5): Nobi Tamako (bà Nobi) Song Tử (21/5 – 21/6): Suneo (Xeko) Cự Giải (22/6 – 22/7): Shizuka (Xuka) Sư Tử (23/7 – 22/8): Jaian (Chaien) Xử Nữ (23/8 – 22/9): Doraemon (Doremon)Thiên Bình (23/9 – 23/10): Nobi Nobisuke (ông Nobi) Thần Nông (24/10 – 22/11): Sewashi (Nobito) Nhân Mã (23/11 – 21/12): Nobirou (bác của Nobita) Ma Kết (22/12 – 19/1): Dekisugi (Dekhi) Bảo Bình (20/1 – 18/2): Doremi Song Ngư (19/2 – 20/3): Nobita 12 cung hoàng đạo sẽ là nhân vật nào trong DoraemonXin chào và hẹn gặp lại!Trần Trương Vân Anh24/01/2004

Làm Ma Trận Trên Máy Tính Casio Fx

https://loiyeuthuong.forumvi.net :: GÓC HỌC TẬP :: Các môn KHTN

 Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES

 

4 posters

Tác giảThông điệp

Lời Yêu Thương

Tổng số bài gửi

:

5

Points

:

19588 Thanks

Thanks

Join date

:

06/12/2010

SMOD1958806/12/2010

Tiêu đề: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES    Sun Dec 12, 2010 12:18 pm

Tiêu đề: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ESSun Dec 12, 2010 12:18 pm

Các bạn nhấn Pol(0,1)vị trí nút Pol như trong hình:

Nhấn dấu =

Nhấn nút phân số liên tục (khoảng 7 cái) đến khi không nhấn được nữa

di chuyển con trỏ xuống phía dưới như trong hình

Sau đó nhấn 1 mũ

Nhấn dấu = . Máy sẽ báo lỗi :

Nhấn AC, rồi nhấn mũi tên lên, nó sẽ hiện ra lại cái Pol(…)Nhấn AC tiếp, sau đó nhấn mũi tên qua trái và dời con trỏ đến sau số 1 và xóa nó đi (DEL)

Sau đó nhấn liên tiếp nút căn bậc 2 (khoảng vài cái) đến khi hiện như thế này là sắp có cái hay để xem rồi ……….

Nhấp tiếp 1 cái nữa, và rồi……Yahoooooooooo!!!!!!!!

Sau đó máy tự động tắt luôn ^^

Tui làm lần nào được lần đó. Chú Thức thử làm coi sao ………..

Hẳn là các bạn đã quá quen thuộc với cách làm ma trận trên máy Casio Fx570MS, nhưng đối với loại máy Fx570ES thì cách làm khác hoàn toàn so với người anh em của nó. Cách làm có vẻ đơn giản hơn, nhưng không phải ai cũng biết.Cách làm như sau:Các bạn nhấn Pol(0,1)vị trí nút Pol như trong hình:Nhấn dấu =Kết quả như sau :Nhấn nút phân số liên tục (khoảng 7 cái) đến khi không nhấn được nữadi chuyển con trỏ xuống phía dưới như trong hìnhSau đó nhấn 1 mũNhấn dấu = . Máy sẽ báo lỗi :Nhấn AC, rồi nhấn mũi tên lên, nó sẽ hiện ra lại cái Pol(…)Nhấn AC tiếp, sau đó nhấn mũi tên qua trái và dời con trỏ đến sau số 1 và xóa nó đi (DEL)Kết quả hiện ra như sau :Lúc này con trỏ đang ở đầu dòng. Nhấn tiếp phím phân sốNhập 1 phần 1 :Nhấn [=], sau đó nhấn 5 cái phím Abs (giá trị tuyệt đối)Sau đó nhấn liên tiếp nút căn bậc 2 (khoảng vài cái) đến khi hiện như thế này là sắp có cái hay để xem rồi ……….Nhấp tiếp 1 cái nữa, và rồi……Yahoooooooooo!!!!!!!!Sau đó máy tự động tắt luôn ^^Tui làm lần nào được lần đó. Chú Thức thử làm coi sao ………..

 

kenhaui

Tổng số bài gửi

:

4

Points

:

19464 Thanks

Thanks

Birthday

Birthday

Join date

:

30/12/2010

Age

:

27

Status

:

Chuối cả nải

Admin1946409/01/199430/12/201027Chuối cả nải

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES    Thu Dec 30, 2010 12:09 pm

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ESThu Dec 30, 2010 12:09 pm

Cũng hay đó. Nhưng sợ hư lắm. XÓT

YH hoangtumituotlove730

YH hoangtumituotlove730

 

phansycong

Tổng số bài gửi

:

44

Points

:

19701 Thanks

Thanks

Birthday

Birthday

Join date

:

02/12/2010

Age

:

27

Status

:

Sống trên đời cần có 1 chữ….TÂM – Muốn thành công cần thêm chữ…. NHẪN

SÁNG LẬP DIỄN ĐÀN441970110/10/199302/12/201027Sống trên đời cần có 1 chữ….TÂM – Muốn thành công cần thêm chữ…. NHẪN

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES    Thu Dec 30, 2010 12:10 pm

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ESThu Dec 30, 2010 12:10 pm

Anh làm rồi nà………………. Chưa hư. Thử cho biết. Hehe

  caothuhocduong009457

Tổng số bài gửi

:

2

Points

:

16362 Thanks

Thanks

Join date

:

09/09/2012

Thành viên1636209/09/2012

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES    Sun Sep 09, 2012 12:23 pm

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ESSun Sep 09, 2012 12:23 pm

sao toi nhan del xoa so 1 ko duoc zj

  caothuhocduong009457

Tổng số bài gửi

:

2

Points

:

16362 Thanks

Thanks

Join date

:

09/09/2012

Thành viên1636209/09/2012

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES    Sun Sep 09, 2012 12:27 pm

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ESSun Sep 09, 2012 12:27 pm

Nhấn AC tiếp, sau đó nhấn mũi tên qua trái và dời con trỏ đến sau số 1 và xóa nó đi (DEL)

xoá đi bắng nút del hả mà xoá cái zì zậy tuj xoá số 1 mà ko đựoc help me

  Sponsored content

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES    

Tiêu đề: Re: Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES

   

Làm ma trận trên máy tính Casio Fx-570ES

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:

Bạn không có quyền trả lời bài viết

https://loiyeuthuong.forumvi.net :: GÓC HỌC TẬP :: Các môn KHTN https://loiyeuthuong.forumvi.net :: GÓC HỌC TẬP :: Các môn KHTN

Chuyển đến:  

Đi Tìm Bài Tập Thể Dục Dành Riêng Cho 12 Cung Hoàng Đạo

Nhóm Lửa (Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã)

Năng động, có đam mê, thích tranh đua và dấn thân vào những trò mạo hiểm là những đặc điểm nổi bật nhất của nhóm cung này. Ngọn lửa tinh thần của Bạch Dương, Sư Tử và Nhân Mã luôn bùng cháy trong lòng. Nếu nằm trong nhóm này, bạn là người có tinh thần dũng cảm, tự lập và tràn đầy sức sống. Nhìn chung, bộ ba Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã rất mạnh mẽ, tự tin, sáng tạo và vui nhộn. Chính vì vậy, các bài tập thể dục ở cường độ cao như HIIT, nhảy zumba sẽ phù hợp với bạn. Để tối ưu hiệu quả đạt được, bạn nên duy trì cường độ tập khoảng ba mươi phút mỗi ngày.

Các bài tập thể dục có cường độ cao, yêu cầu sự tập trung và tinh thần mạnh mẽ rất phù hợp với nhóm Lửa. Ảnh: picbee

Bạn có thể tham khảo các bài tập HIIT qua video sau đây:

Nhóm Khí (Song Tử, Thiên Bình, Bảo Bình)

Theo các nhà chiêm tinh học, đây là nhóm cung mang đặc tính đúng như tên gọi, chuyển động lướt qua như gió. Thực tế, đây đều là những người thông minh và sở hữu trí tuệ cao trong mười hai cung hoàng đạo. Họ yêu thích sự phân tích, tổng hợp và thăm dò. Nếu trong cuộc sống bạn gặp vấn đề băn khoăn, chắc hẳn có lúc bạn sẽ cần nhờ đến sự giúp đỡ của nhóm Khí.

Các động tác vận động như leo núi thích hợp cho những người ưa phiêu lưu mạo hiểm như nhóm Khí. Ảnh: picbon

Bên cạnh đó, nhóm khí là những người có tính nhạy cảm, tò mò và tâm hồn phiêu lưu, khám phá rất cao. Họ cũng mang đậm tinh thần của những cơn gió, tâm trạng thay đổi thất thường. Bài tập thể dục thú vị như leo núi sẽ là lựa chọn tốt dành cho nhóm khí. Đây là bài tập tập trung vào việc tăng cường nhóm cơ và độ linh hoạt của cánh tay.

Wall Sit – Bài tập thể dục giúp giảm mỡ hiệu quả dành cho nàng “lười” Chỉ cần dựa lưng vào tường cũng có thể giảm mỡ, bạn đã biết đến động tác này chưa?

Nhóm Đất (Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết)

Đúng như tên gọi như Đất, những người thuộc nhóm này đều có cái nhìn vô cùng thực tế. Những người này hiếm khi chịu chấp nhận rủi ro lớn, họ thích những điều chắc chắn trong cuộc sống. Nhóm Đất có thể coi là nhóm xây dựng và trở thành chỗ dựa vững chắc cho người khác tốt nhất trong mười hai cung hoàng đạo. Họ là những người có tính trách nhiệm và đem lại độ tin cậy cao cho những người xung quanh.

Ảnh: twgram

Mặt khác, tâm lý của các cung Kim Ngưu, Xử Nữ, Ma Kết khá ổn định. Họ thường xuyên có những giây phút tĩnh tâm nhẹ nhàng. Do vậy, bài tập thể dục nhẹ nhàng như Yoga là sự lựa chọn hoàn hảo cho nhóm cung này. Nếu bạn là người thuộc nhóm này, hãy cân nhắc tập luyện các động tác như Ashtanga, Iyengar, Hatha… Việc luyện tập yoga thường xuyên không chỉ làm tăng độ dẻo dai linh hoạt của cơ thể mà còn giúp tâm trí thư giãn thoải mái.

Nhóm Nước (Cự Giải, Bọ Cạp, Song Ngư)

Tên gọi của nhóm cuối cùng trong ngôi nhà chiêm tinh cho ta thấy phần nào đặc điểm của các cung hoàng đạo trong đó. Như bạn đã biết, nước là yếu tố vô cùng mỏng manh, chảy dao động liên tục. Vì vậy, cảm xúc của những người thuộc nhóm nước dễ bị chi phối bởi các yếu tố xung quanh. Họ là những người trực quan và vô cùng nhạy cảm. Họ sống giàu tình cảm và hành động dựa trên ý thức và cảm nhận.

Bộ môn bơi lội thích hợp cho những ai yêu thích sự năng động. Ảnh: picbon

Trí tưởng tượng và kiến thức của nhóm Nước vô cùng phong phú. Họ thường thiên về hoạt động bên nghệ thuật. Do vậy, bài tập thể dục năng động như bơi lội sẽ phù hợp với họ. Đây là bài tập rèn luyện độ dẻo dai cho xương và khớp. Hơn thế nữa, những bài tập này còn góp phần giúp họ điều chỉnh nhịp thở tốt hơn.

10 bài tập thể dục giúp cơ thể săn chắc hiệu quả tại nhà

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Số Bài Tập Ma Trận Trong Pascal trên website Getset.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!